VŠEOBECNÉ PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA  STIAHNÚŤ V PDF

 • 1. Definície, pojmy a skratky

  Request for quotation (RFQ)-žiadosť o predloženie ponuky
  CP-cenová ponuka
  Klient alebo Zákazník-zákazník pre ktorého Buyers Slovakia, s.r.o. realizuje výberové konanie
  Uchádzač-právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ako kvalifikovaný subjekt, ktorý predkladá cenovú ponuku do výberového konania
  Spoločnosť-Buyers Slovakia, s.r.o.
 • 2. Vymedzenie činnosti

 • 2.1. Žiadosť o predloženie ponuky nie je verejnou súťažou v zmysle ustanovenia zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa §276 Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa §281 Obchodného zákonníka v platnom znení.
 • 2.2. Žiadosť o predloženie ponuky predstavuje len definíciu určitých požiadaviek a výzvu pre kvalifikované spoločnosti, aby predložili ponuku, ktorá by zodpovedala týmto požiadavkám.
 • 3. Povinnosti Uchádzača

 • 3.1. V prípade, že sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku do výberového konania je povinný pre každé RFQ predložiť len jednu ponuku.
 • 3.2. Uchádzač predkladá cenovú ponuku do výberového konania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
 • 3.3. Uchádzač nemá právo na akúkoľvek náhradu, plnenie alebo iné formy kompenzácie nákladov spojených s vypracovaním a predložením cenovej ponuky.
 • 3.4. Uchádzačovi, ktorý bol Klientom alebo Zákazníkom vybraný ako dodávateľ predmetu výberového konania, vznikajú záväzky voči Klientovi alebo Zákazníkovi v rozsahu zmluvy, po nadobudnutí jej platnosti.
 • 3.5. Uchádzač, ktorý predloží ponuku do výberového konania čestne prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom výberového konania, nie je voči nemu vedené konkurzné ani reštrukturalizačné konanie a disponuje dostatočným technickým a materiálovým vybavením potrebným na vykonanie predmetu výberového konania včasne a podľa všetkých požiadaviek uvedených v špecifikácii a podmienkach výberového konania
 • 3.6. Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom požadovaných dodávok a služieb, ktoré sú predmetom výberového konania, jeho ponuka je kompletná a úplná, vzhľadom na požadovaný rozsah predmetu výberového konania.
 • 3.7. Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu výberového konania.
 • 3.8. Pokiaľ sa dodatočne ukáže nutnosť dodania príslušenstva, materiálov, prác alebo služieb pre dosiahnutie kompletnosti, prevádzkyschopnosti, požadovaných parametrov dodávky a zaistenie jej plynulého, spoľahlivého a bezpečného užívania, potom uchádzač dodá príslušenstvo, materiál alebo vykoná práce alebo služby, aj keď nie sú vyslovene uvedené v špecifikácii a ostatných dokumentoch výberového konania.
 • 3.9. Uchádzač môže požiadať o dodatočné zaslanie RFQ ak mu RFQ nebolo doručené. Takúto požiadavku je uchádzač povinný zasielať písomne na zverejnenú e-mailovú adresu Spoločnosti. Spoločnosť rozhodne o žiadosti po zvážení kvalifikačných predpokladov a podmienok výberového konania. Spoločnosť môže požiadavku na dodatočné zaslanie RFQ odmietnuť.
 • 4. Dôvernosť informácii

 • 4.1. Všetky informácie poskytnuté a získané uchádzačom v súvislosti s doručením RFQ a predložením cenovej ponuky sú prísne dôverné. Uchádzač nesmie tieto informácie poskytnúť ani umožniť prístup k nim, iným spoločnostiam alebo jednotlivcom s výnimkou tých osôb, ktoré musia mať prístup k tejto žiadosti o predloženie cenovej ponuky na účely prípravy ponuky.
 • 4.2. V prípade, že bude poskytnutie akýchkoľvek informácii uvedených v RFQ zamestnancom alebo oprávneným zástupcom nevyhnutné na prípravu cenovej ponuky, toto poskytnutie sa vykoná len v nevyhnutnom rozsahu. Uchádzač musí oboznámiť tieto osoby o dôvernej povahe informácii a zabezpečiť, aby tieto osoby boli viazané podmienkami tohto odseku.
 • 5. Priebeh výberového konania

 • 5.1. Spoločnosť Buyers Slovakia zasiela žiadosť o predloženie cenovej ponuky potenciálnym uchádzačom, podľa svojho uváženia s ohľadom na charakter predmetu výberového konania a podľa požiadaviek Klienta alebo Zákazníka.
 • 5.2. Spoločnosť nie je oprávnená vylúčiť z výberového konania žiadneho uchádzača, ktorému bola doručená žiadosť o predloženie ponuky. Spoločnosť však môže odmietnuť hodnotenie ponuky v prípade, ak uchádzač porušil podmienky výberového konania, alebo ak uchádzač poruší podmienky férovej hospodárskej súťaže alebo všeobecne zaužívaných etických pravidiel férovej hospodárskej súťaže. Spoločnosť o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje Klienta alebo Zákazníka.
 • 5.3. Termínom pre podávanie ponúk sa rozumie termín, do ktorého môžu účastníci výberového konania podávať svoje ponuky. Všetky ponuky je nutné doručiť do dňa a hodiny konca tejto doby a to i v prípade ak tento termín pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok. Konečný termín sa neposúva na najbližší pracovný deň.
 • 5.4. Ponuku nie je možné upraviť, meniť alebo doplniť po uplynutí doby určenej na predkladanie ponúk.
 • 5.5. Ak Uchádzač reagoval na RFQ predložením CP, má právo kedykoľvek odstúpiť z výberového konania pred jeho ukončením. O odstúpení z výberového konania je povinný písomne informovať Spoločnosť.
 • 5.6. Výberové konania sú organizované elektronicky prostredníctvom e-mailových adries Spoločnosti a Uchádzačov.
 • 5.7. Výberové konanie je realizované minimálne v dvoch kolách. Počet kôl a ostatné procesy výberového konania určuje a riadi Spoločnosť na základe priebehu výberového konania.
 • 5.8. Spoločnosť predkladá výsledky, správu o priebehu jednotlivých kôl výberového konania a všetky informácie získané vo výberovom konaní Klientovi alebo Zákazníkovi.
 • 5.9. Rozhodnutie o výbere dodávateľa je výlučne v kompetencii Klienta alebo Zákazníka.
 • 5.10. Zmluvné vzťahy vzťahujúce sa k predmetu výberového konania sú uzatvárané výlučne medzi uchádzačom a Klientom alebo Zákazníkom.
 • 5.11. Buyers Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky výberového konania, prípadne zrušiť výberové konanie a to aj bez súhlasu Klienta alebo Zákazníka. O zmenách alebo zrušení výberového konania Spoločnosť informuje uchádzačov bez zbytočného odkladu.
 • 6. Povinnosti Buyers Slovakia, s.r.o.

 • 6.1. Spoločnosti Buyers Slovakia nevznikajú žiadne záväzky voči uchádzačom, ktorých osloví so žiadosťou o predloženie ponuky.
 • 6.2. Na spracovanie ponuky nesmie byť účastníkom výberového konania využitý, alebo honorovaný ktorýkoľvek zo zamestnancov Buyers Slovakia alebo Klienta alebo Zákazníka.
 • 6.3. Spoločnosť poskytuje uchádzačom všetky dodatočné informácie, ktoré sú nevyhnutné k predloženiu CP.
 • 6.4. Spoločnosť informuje účastníkov o výsledku výberového konania až jeho ukončení.
 • 7. Všeobecné ustanovenia

 • 7.1. Predložením CP Uchádzač vyjadruje súhlas so Všeobecnými podmienkami výberového konania spoločnosti Buyers Slovakia, s.r.o.
 • 7.2. Tieto podmienky sú platné pre všetky výberové konania, ktoré Spoločnosť realizuje pre Klienta alebo Zákazníka.
 • 7.3. Tieto podmienky môžu byť rozšírené o špeciálne podmienky, podľa požiadaviek Klienta alebo Zákazníka.
 • 7.4. Tieto podmienky sú platné od 24.04.2020